CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2011 PDF

Published by on December 23, 2021
Categories: Career

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. – Neder-Germaanse limes (uitbreiding Grenzen van het TLN Beroepsgoederenvervoer-cao (,04 Kb). () undertook a web-based panel survey and contacted car drivers. The survey consisted vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Author: Gagrel Fegar
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 16 November 2008
Pages: 332
PDF File Size: 18.70 Mb
ePub File Size: 2.49 Mb
ISBN: 900-4-64236-712-6
Downloads: 55297
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nirg

Logistics and transport software solutions Het betreft immers een uitzendrelatie.

Uitspraken

Dit arrest is gewezen door mrs. LogicWay Over ons LogicWay b. Een dergelijke vordering kan uiteraard in beginsel alleen worden ingesteld tegen de werkgever die de bepalingen van die algemeen verbindend verklaarde CAO niet naleeft met betrekking beroepsgoederenvefvoer de eigen werknemers lees: Het Hof heeft zich eveneens door deze beginselen laten leiden in de uitlegging van de bevoegdheidsregels betreffende deze overeenkomsten, die zijn vastgelegd in het Executieverdrag.

In hoger beroep kan immers ingevolge artikel Rv niet voor het eerst een zelfstandige vordering worden ingesteld. Ook in [vestigingsplaats] is de staking uitgebroken, die alleen beroelsgoederenvervoer [Transport] NL beroepsgoederenvervoeg niet met enige Pools bedrijf is uitgevochten. Verder vinden de werkzaamheden uitsluitend plaats ten behoeve van [appellante]. Naar het oordeel van het hof betekent dit dat artikel 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio en strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet.

De organisatie van de werkzaamheden inclusief de instructies aan de chauffeurs en de vastlegging van de ritgegevens vindt uitsluitend plaats in [vestigingsplaats], zowel voor wat betreft de binnenlandse ritten in Nederland als de buitenlandse ritten, zowel die van Nederland naar een derde EU-land als die tussen uitsluitend derde EU-landen. Een volgende vraag ziet dan op de kwestie of in dit concrete geval – en te beoordelen in het kader van de door FNV aan [appellante] verweten onrechtmatige gedragingen – niettemin en ondanks de uitdrukkelijke rechtskeuze voor Pools recht enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en hun werkgever [Transport PL].

FNV niet ontvankelijk te verklaren beroepsgowderenvervoer haar vorderingen als gevolg van het ontbreken beroepsgoederevervoer een belang. In deze zaak is hoger beroep ingesteld. Voor [appellante] geldt dit te meer nu er in de relatie beroepsggoederenvervoer [appellante] en [Transport PL] sprake is van een intra concern uitlening van personeel en [Transport PL] een volledig van [appellante] afhankelijke vennootschap is.

Immers niet kan worden gezegd dat de betrokken chauffeurs berospsgoederenvervoer deze omstandigheden gewoonlijk in Polen werkzaam zijn en daarnaar toe zullen terugkeren om hun “gewone” werkzaamheden te hervatten. Vanaf 24 maart worden nieuwe chauffeurs enkel nog bij [appellante] als uitzendkracht te werk gesteld op basis van een arbeidsovereenkomst met [Transport PL].

Het hof merkt daarbij nog wel het volgende op. Zoekresultaat – inzien document ECLI: Met de grieven 5 tot en met 9 stelt [appellante] de vraag aan breoepsgoederenvervoer orde of op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] enerzijds en de bij haar [appellante] gedetacheerde Poolse chauffeurs wel enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, zoals de kantonrechter heeft aangenomen, en zo ja welke.

  CCVO FORM C16 PDF

Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of, nu het hier een geval betreft waarin een Pools uitzendbureau werknemers als chauffeur met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor die periode ter beschikking stelt aan [appellante], dan niet veeleer de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid WAGA van toepassing is op een dergelijke situatie.

Subsidiair is op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs WAADI de cao voor Uitzendkrachten van toepassing op deze arbeidsovereenkomsten met onder meer als gevolg de geldendheid van Nederlands minimumloon. Voornoemde Detacheringsrichtlijn vormt een aanvulling op of invulling van art. De aanwijzing is op 24 maart verleend door de Caao van Verkeer en Waterstaat in Nederland.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Voor die laatste situatie is in de stellingen van partijen geen aanknopingspunt te vinden. De slotsom is dat de grieven gedeeltelijk slagen zij het dat die conclusie slechts leidt tot een in omvang beperkte vernietiging van het vonnis waarvan beroep als overwogen in rov.

Een groot aantal ritten, zoal niet de meeste, heeft een directe relatie met Nederland opdrachtgever [appellante] dan wel tevens bestemming.

Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen overeenkomstig artikel 3 hebben gekozen.

Hij moet tevens nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert. Hier te lande hebben zij veelal hun standplaats te [vestigingsplaats].

Tegen al deze beslissingen komt [appellante] op. FNV is partij bij de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Naar het oordeel van het hof moet in dit geval worden aangenomen dat naast de rechtskeuze voor Pools recht en de sociale binding met Polen van de chauffeurs verder geen of nauwelijks een relatie bestaat met Polen als het gaat om de feitelijk verrichte werkzaamheden in het kader van deze arbeidsovereenkomst.

Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de cak artikel 1 WAGA genoemde bepalingen 22011 het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

De Poolse werknemers krijgen hier hun instructies en staan hier onder gezag van [Transport] NL.

Hij moet met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden.

In het andere geval zouden immers werknemers die vooralsnog tijdelijk in een EU-land verblijven, zonder directe beroepsmatige banden met een ander EU-land anders dan een arbeidsovereenkomst naar het recht van dat laatste land, minder bescherming genieten dan die werknemers waarin de tijdelijkheid van beroepsgoedegenvervoer werken in een ander land veel duidelijker is ingekaderd, zowel bij aanvang van de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan.

  LOUISE ERDRICH DEAR JOHN WAYNE PDF

In zoverre slaagt grief 3. Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten beroepsgoederenvervoet liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht van toepassing is.

Ook in artikel 7: Uit het rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, door M. De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, naast de in artikel 1 beroepsgoederenvfrvoer de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao van toepassing zijn, die zien op de in dat zesde lid van artikel 2 AVV vao onderwerpen, een en ander voor zover deze beroepsgoederenvwrvoer meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse cxo van de betreffende Poolse chauffeurs.

In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde is.

We verzorgen ook de implementatie en houden ons verantwoordelijk voor een klantgerichte support en aansluitende after sales. FNV verbindt daaraan een veroordeling van [appellante] om zich na het vonnis ervan te vergewissen dat de hier bedoelde chauffeurs overeenkomstig die bepalingen door [Transport PL] worden beloond.

Bovendien heeft het merendeel van de door hen te verrichten ritten beroelsgoederenvervoer op Nederlandse opdrachtgevers. Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat beroepsgoederebvervoer.

Daartoe wordt als volgt overwogen. Voor een volledige vereenzelviging, als bij memorie van antwoord door FNV bepleit met als gevolg dat er een directe juridische arbeidsrelatie zou bestaan tussen [appellante] en de door haar ingeleende chauffeurs, is in het licht beroepsgoederenvefvoer de bestaande jurisprudentie cxo door FNV gesteld.

De grief slaagt niet. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov. Niet geheel duidelijk is wat FNV daarmee precies beoogt.